H
A
A
A
A
A
A
A
H
Rezultati Vinarijade
(10.4.2015.)

Rezultati ocjenjivanja vina. PDF.

Ku?anje vina
(02.03.2015.)

U petak, 13. o?ujka 2015. u 18 sati odr?at ?e se u "plavoj sali" biv?eg hotela ?Ivan?ica? u Zlataru drugo ku?anje vina berbe 2014., zadnje prije slu?benog ocjenjivanja na VINARIJADI. Gost suradnik je Igor Horvat iz Imena, Pod?etrtek - Slovenija.

Vincekovo i skup?tina
(14.1.2015.)

U subotu 24. sije?nja 2015. u 15 sati na ?ipronu u Zlataru u vinogradu Jure Sremca obilje?eno je ovogodi?nje VINCEKOVO - vinogradarska Nova Godina. Hladno i ki?ovito vrijeme na rubu susnje?ice nije sprije?ilo najhrabrije "Pajda?ice" i "Pajda?e" da se odazovu pozivu na ovo dru?enje. Za dobru atmosferu pobrinuo se doma?in po?astiv?i goste hladnim narescima, dok je Udruga pripremila kuhane kobasice i kuhano vino.

Obred orezivanja vinograda vodio je sam doma?in Jura uz pomo? predsjednika Udruge Ede Orsaga i ?lana Upravnog odbora Davora Malca.

Nakon blagoslova vinograda dru?tvo se ubrzo povuklo na toplo, u OPG Klet GRADEC gdje je u 18 sati odr?ana redovna (izborna) Skup?tina za 2015. godinu. Sva izvje??a i planovi prihva?eni su jednoglasno. Razrije?eno je dosada?nje vodstvo Udruge i izabrano novo u istom sastavu.

Tako?er, stavljen je van snage dosada?nji Statut i usvojen novi koji je uskla?en s novim Zakonom o udrugama.

Nakon Skup?tine uslijedio je domjenak i dru?enje uz glazbeni program kojeg je opet vodio neumorni Jura Sremec - GE.

Galerija slika

Poziv na edukaciju za pesticide
(19.1.2015.)

Direktivom EU parlamenta i vije?a (2009/128/EZ) te hrvatskim Zakonom o odr?ivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), odre?eno je da svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju imati primjerenu izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida. U prilogu se nalazi poziv na edukaciju.

Poziv na edukaciju za pesticide PDF.

Skup?tina i ku?anje vina
(14.11.2014.)

U petak, 14. studenoga u ?plavoj sali? hotela ?Ivan?ica? u Zlataru odr?ana je redovna godi?nja Skup?tina za 2013. godinu. Sva predo?ena izvje??a i planovi usvojeni su bez rasprave i jednoglasno. Plan aktivnosti ostaje isti kao za prethodno razdoblje, dok se financijski plan smanjio za 2.000 kuna i iznosi svega 13.000 kuna na prihodnoj i rashodnoj strani. Razlog smanjenja financijskog plana je ?to su planirani jedino prihodi od ?lanarine.

Nakon Skup?tine slijedilo je prvo ku?anje mladih vina berbe 2014. Go??a ? suradnica bila je Jasminka ?a?ko iz Krapine. Ovogodi?nja berba nakon niza odli?nih ili barem solidnih, bila je gotovo katastrofalna. Vremenski uvjeti s niskim ljetnim temperaturama i svakodnevnom ki?om zahtijevali su puno upornosti, truda i znanja da bi se gro??e uspjelo sa?uvati. Stoga su rijetki vinari koji su uspjeli napraviti ovogodi?nje vino od zdravoga gro??a.

Donesena vina bila su o?ekivano tanka, s visokim ukupnim kiselinama, ?esto grubim i oporim (s dominacijom jabu?ne kiseline), nerijetko i s pojavom octikavosti kao posljedicom kiselog botritisa na gro??u. Tek je nekoliko vina dalo naznake da bi na idu?oj VINARIJADI opet moglo biti zlata.

Galerija slika

Martinje
(9.11.2014.)

Ovogodi?nje Martinje Udruga je tradicionalno obilje?ila u nedjelju 9. studenoga 2014. na Trgu slobode u Zlataru. Ve? iza 9 sati zamirisali su pe?eni kesteni i zasvirala glazba, a vinari su posjetiteljima po?eli to?iti mo?t i nudili jedni druge o?ekuju?i pohvale za krunu cjelogodi?njeg truda u vinogradu i podrumu.

Prvi put je u sklopu Martinja odr?ana i VINARIJADA ? ocjenjivanje vina od strane publike, te podjela diploma s ovogodi?njeg slu?benog ocjenjivanja. Nagradu publike osvojio je mu?kat ?uti Josipa Jeri?a.

U podne je obavljen obred kr?tenja mo?ta. Biskup je bio predsjednik Nadzornog odbora Udruge Juraj Sremec ? GE, koji je ujedno vodio ?itav zabavni program. Ministrirao je ?lan udruge Branko Turek, a kum mo?tu je bio gost iz Zagreba Zdravko Kosanovi?.

Galerija slika

Poziv na skup?tinu
(13.11.2014.)

Poziv na skup?tinu PDF.

Najava aktivnosti u studenom
(4.11.2014.)

1.) MARTINJE

- nedjelja, 9. studenoga 2014.

- Trg slobode u Zlataru ? prostor ispred pizzerije Fantazija

Program

9:00 ku?anje mo?ta uz pe?ene kestene i glazbeno zabavni program

10:00 VINARIJADA ? ocjenjivanje od strane publike nagra?enih vina Udruge

11:00 dodjela diploma sa slu?benog ocjenjivanja i dodjela nagrade publike

12:00 kr?tenje mo?ta (bi?kup: Juraj Sremec ? GE)

2.) KU?ANJA VINA I SKUP?TINA

- petak, 14. studenoga 2014.

- ?plava sala? hotela ?IVAN?ICA?

Program

17:00 godi?nja Skup?tina za 2013. godinu

18:00 ku?anje vina berbe 2014.; gost ? stru?ni suradnik: Jasminka ?a?ko

20:00 zajedni?ka ve?era

3.) IZLET

- subota, 22. studenoga 2014.

Program

07:30 polazak Autobusom ispred Autobusnog kolodvora u Zlataru

09:30 dolazak u Sv. Ivan ?abno; doru?ak u izleti?tu ?Novak?

10:15 polazak za Bjelovar

11:00 Vinarija ??a?ija?, Bjelovar ? razgled i degustacija 3 vrste vina

12:15 posjet tvornici traktora (biv?i ?TOMO VINKOVI?)

13:30 odlazak u vinoto?je ??api?; ru?ak u restoranu vinoto?ja; degustacija 6 vrsta vina; dru?enje uz tambura?e

18:30 povratak u Zlatar: predvi?eni dolazak oko 21:00

Vinari ?e za svaku aktivnost dobiti podsjetnik SMS-om. U slu?aju da ne primate SMS poruke ili ste promijenili broj, po?aljite ispravne podatke Tajnici na 098 95 45 625.

Rezultati Vinarijade 2014
(10.4.2014.)

Ovogodi?nje Martinje Udruga je tradicionalno obilje?ila u nedjelju 9. studenoga 2014. na Trgu slobode u Zlataru. Ve? iza 9 sati zamirisali su pe?eni kesteni i zasvirala glazba, a vinari su posjetiteljima po?eli to?iti mo?t i nudili jedni druge o?ekuju?i pohvale za krunu cjelogodi?njeg truda u vinogradu i podrumu.

Prvi put je u sklopu Martinja odr?ana i VINARIJADA ? ocjenjivanje vina od strane publike, te podjela diploma s ovogodi?njeg slu?benog ocjenjivanja. Nagradu publike osvojio je mu?kat ?uti Josipa Jeri?a.

U podne je obavljen obred kr?tenja mo?ta. Biskup je bio predsjednik Nadzornog odbora Udruge Juraj Sremec ? GE, koji je ujedno vodio ?itav zabavni program. Ministrirao je ?lan udruge Branko Turek, a kum mo?tu je bio gost iz Zagreba Zdravko Kosanovi?.

Galerija slika

Materijali za skup?tinu
(9.7.2014.)

Vinari, u produ?etku se nalaze materijali za Godi?nju skup?tinu koja ?e se odr?ati na OPG Posari? tokom ovog mjeseca ?im nam vremenski uvjeti dopuste. O svemu ?ete na vrijeme biti obavije?teni e-mailom i SMS porukom.

Financijsko izvje??e za 2013. PDF.

Izvje?taj o radu za 2013. PDF.

Financijski plan za 2014. PDF.

Plan rada za 2014. PDF.

Akcija na Winner
(11.4.2014.)

?elimo Vas obavjestiti da je u tijeku akcija na Winner(aluminij fosetil+folpet),djelatna tvar i namjena kao i Mikal ili Rival. Dakle koristi se za crnu pjegavost,peronosporu i plamenja?u.

Cijena je 56,25kn/kg.

Cijena jednog pakiranja je 300g-16,90kn

Prijevoz robe je besplatan za ve?e koli?ine pa pozivamo ?lanove udruge ako ima zainteresiranih da javite na ovaj broj: 099/271-7075

Rezultati Vinarijade 2014
(10.4.2014.)

Komisija u sastavu Zdenko Ivankovi?, Jasminka ?a?ko, Goran Marmeli?, Dubravko ?erjavi? i Juraj Sremec obavila je u ?etvrtak 10. travnja 2014. Na OPG Posari? u zlatarskom Puljku slu?beno ocjenjivanje vina u sklopu ovogodi?nje VINARIJADE. Sva 72 uzorka prikupljena u nedjelju 6. travnja ocijenjena su pozitvno. Vinima je dodijeljen je rekordan broj od 15 zlata. 35 vina osvojilo je srebro, 18 broncu, a svega 4 priznanje. Ovo je rezultat kakvog udruga PAJDA? jo? nije zapamtila.

REZULTATI.

Galerija slika

Prikupljanje uzoraka za Vinarijadu
(30.3.2014.)

U nedjelju 6. travnja 2014. od 9 do 13 sati na OPG Posari? Josipa u zlatarskom Puljku odr?ati ?e se prikupljanje uzoraka za ovogodi?nju Vinarijadu.

Kotizacija je kao i svake godine 50 kuna po uzorku. Sakuplja se 5 litara po uzorku u PET ambala?i koju mo?ete dobiti natrag ili zamijeniti za praznu.

Ku?anje vina
(21.2.2014.)

U ?etvrtak 20. velja?e 2014. u 18 sati odr?ano je u prostorijama ?plave sale? biv?eg hotela ?Ivan?ica? u Zlataru drugo ku?anje vina berbe 2013. Gost suradnik bio je dipl. ing. agronomije Zdenko Ivankovi? s Agronomskog fakulteta u Zagrebu

Galerija slika

Interes vinara bio je iznimno velik, tako da za sve nije bilo sjede?ih mjesta. Doneseno je i isprobano preko sto uzoraka.

Zdenko Ivankovi? govorio je o karakteristikama pro?le vinarsko - vinogradarske godine koja se bitno razlikovala od prethodne dvije, ?to se odrazilo i na vinu. Vina lanjske berbe odlikuju se vi?im kiselinama i ne?to manjim sadr?ajem alkohola. Ve?ina ih je do kraja provrela, pa su rijetka bila vina s ostatkom ?e?era. Nije bilo ni prevelikih problema u vinifikaciji, tako da je kod svega par vina uo?eno nekoliko nedostataka koji su se u glavnom odnosili na pojavu sumporovodika ili oksidacije.

Najbolji dojam ostavili su bugunci: chardonnay i pinot, pa se za njih mogu o?ekivati i najvi?e ocjene na predstoje?oj VINARIJADI.

Vincekovo 2014.
(18.1.2014.)

Ovogodi?nje Vincekovo udruga PAJDA? obilje?ila je u Gornjoj Stubici zajedno s tamo?njom udrugom PEHAR?EK. Prigodni program odr?ao se ispred restorana RODY. Prije samog obreda orezivanja i blagoslova vinograda od strane mjesnog ?upnika, uprili?en je bogat kulturno zabavni program uz sudjelovanje doma?ih izvo?a?a: limene glazbe, pjeva?kih i folklornih skupina, te kubura?a.

Galerija slika

Udruga PEHAR?EK po?astila je kuhanim kobasicama i vinom sve prisutne, me?u kojima je bilo nekoliko skupina turista pristiglih autobusima. Svojim vinom ?astili su nazo?ne i ?lanovi PAJDA?A.

Nakon programa uz pratnju lokalnih vodi?a na?i vinari obi?li su dio povijesnih znamenitosti stubi?kog kraja: Gup?evu lipu u Gornjoj Stubici i Gup?evu rodnu ku?u u obli?njem Hi?akovcu.

Nakon toga uslijedio je povratak u restoran RODY na zajedni?ku ve?eru i ples uz ?ivu glazbu.

Ponuda za edukaciju
(11.1.2014.)

Ponuda za edukaciju vinara - vinogradara - Zabok PDF.

Ponuda za edukaciju vinara - vinogradara - Krapina PDF.

Ku?anje vina
(15.11.2013.)

Bojazan da ?e odigravanje nogometne utakmice hrvatske reprezentacije s reprezentacijom Islanda umanjiti posje?enost dana?njeg ku?anja vina pokazala se neutemeljenom. Zlatarski vinari svojim masovnim dolaskom u plavu salu biv?eg hotela IVAN?ICA u Zlataru ve?eras u 18 sati dokazali su da je vino u na?im krajevima va?nije od sporta i politike.

Enologinja Jasminka ?a?ko iz Krapine zabrinutim pogledom na stotinjak uzoraka i blagim uzdahom dovoljno je prilikom dolaska dala do znanja koliko ju posla ?eka.

Galerija slika

Me?utim, ovaj put sve je teklo glatko. Primjedbi na donesena vina gotovo nije ni bilo. Dovoljno je re?i da je samo jedan od uzoraka imao sumporovodik, a za jo? ?etri moglo se tek prokomentirati da bi ne?to eventualno trebalo popraviti

Ovakva pri?a u skladu je s vinogradarskom godinom. Vina su svje?a, pitka, ve?inom s vrlo izra?enim, ?esto oporim kiselinama i manjim postotkom alkohola nego zadnjih godina, te uglavnom bez ostatka ?e?era. Reklo bi se, puno bli?a zagorskoj tradiciji. Takva vina bilo je lak?e vinificirati i stoga nije bilo puno problema. Ovakva slika sa stola ujedno je i potvrda da su dugogodi?nji edukacijski napori Udruge urodili trudom i da se na?i vinari jako dobro znaju sa svojim vinima prilagoditi zadanim uvjetima kako bi postigli najbolje rezultate.

Upute za ozna?avanje vina
(16.11.2013.)

Upute za ozna?avanje vina PDF.

Martinje
(10.11.2013.)

U nedjelju 10. studenoga 2013. na Trgu slobode u Zlataru obilje?eno je ovogodi?nje Martinje Udruge "Pajda?". Iako vremenska prognoza nije ba? bila optimisti?ka prema odr?avanju manifestacija na otvorenom, uspjelo se uhvatiti predah izme?u dva vala ki?e, tako da je nedjeljno popodne proteklo u ugodnom i veselom raspolo?enju.

Tome je uz ponudu pe?enih kestena i ovogodi?njeg mo?ta svojim zabavlja?kim umje?em uvelike pridonio Juraj Sremec - GE, ina?e ?lan Udruge i predsjednik Nadzornog odbora koji je sam odradio ?itav zabavno glazbeni program i kr?tenje mo?ta. U obredu kr?tenja pomogli su mu gosti iz Zagreba Marko Ben?i? kao kum i Zdravko Kosanovi? kao ministrant.

Galerija slika

Dobro raspolo?enje posebno su podigli ?lanovi zagreba?kog planinarskog dru?tva Medve??ak koji su se zaustavili na putu prema Belec Gradu, te zapjevali i zaplesali s na?im vinarima.

Go??e iz Slovenije, mama i k?i Klako?ar donijele su iz Bizeljskog na kr?tenje svoj mo?t kasne berbe rajnskog rizlinga i nisu prestale s komplimetima na?im vinarima odu?evljene kvalitetom ovogodi?njih vina.

Iza 13 sati pra?eni prvim kapima ponovne ki?e vinari su se razi?li svojim ku?ama na pripreme za do?ek Svetog Martina u vlastitim klijetima i podrumima

Zaklju?ci upravnog odbora
(3.11.2013.)

Prema zaklju?cima sa sjednice Upravnog odbora odr?ane u utorak 29. listopada kod Josipa Bo?kaja u Belcu, do kraja godine Udruga ?e organizirati sljede?e aktivnosti:

1.) Obilje?avanje Martinja u nedjelju 10.11.2013.

2.) Ku?anje vina u petak 15.11.2013.

3.) Izlet na Mariborsku vinsku cestu u subotu 23.11.2013.

O detaljima doga?anja ?lanovi ?e biti obavije?teni putem SMS-a, i preko sredstava javnog priop?avanja.

Izlet u Daruvar
(8.6.2013.)

U subotu 13. lipnja 2013. ?lanovi Udruge posjetili su Daruvar. Autobus s ?etrdesetak vinara i vinarki krenuo je iz Zlatara u 6:30. Nakon doru?ka u lokalnom restoranu dru?tvo se pridru?ilo publici na glavnom trgu u Daruvaru gdje se odr?avala manifestacija VINODAR.

Slijedio je obilazak starog podruma Vinarije Daruvar koji se nalazi u dvorcu Jankovi? u centru grada sagra?enom 1777. godine. U dvorcu je prire?ena i degustacija vina koju je nadahnuto vodila direktorica podruma Suzana Juri?i?. Zlatarski vinari bili su odu?evljani bogatom paletom daruvarskih vina, od kvalitetne gra?evine, do vrhunskih predikata. Neponovljiv dojam ostavio je njihov vi?estruko nagra?ivani sauvignon.

Galerija slika

Nakon toga prire?ena je jo? jedna degustacija vina, pra?ena ujedno i degustacijom sireva na OPG Kova?evi?, u blizini samog centra Daruvara.

Potom je uprili?en obilazak Daruvara pod vodstvom stru?ne vodi?ke Danijele Krej?i koja je prisutne upoznala s bogatom tradicijom i kulturom ovog lijepog gradi?a.

Dru?enje je zavr?ilo zajedni?kim kasnim ru?kom u restoranu Slavonija u centru Daruvara, nakon ?ega je uslijedio povratak u Zlatar.

Vinarijada i podjela diploma
(26.4.2013.)

Na parkirali?tu iza zlatarske sokolane od?ana je u petak 26. travnja s po?etkom u 17 sati ovogodi?nja VINARIJADA i podjela diploma sa slu?benog ocjenjivanja vina. Najboljim vinom od strane publike progla?ena je gra?evina kasne berbe Darka Spevca koja je ujedno i slu?beni ?ampion Udruge. Tako su se i ovaj put poklopili ukus publike i komisije.

Galerija slika

KATALOG

Lijepo, ugodno i toplo proljetno vrijeme prodonijelo je dobrom raspolo?enju prisutnih vinara i ostalih posjetitelja zbivanja u sklopu obilje?avanja Dana Grada Zlatara. Kao i obi?no, najuporniji su bili vinari, pa su se neki ostali zabavljati do kasnih ve?ernjih sati.

Vinarijada 2013. - PODJELA DIPLOMA
(23.4.2013.)

Ovogodi?nja VINARIJADA i podjela diploma sa slu?benog ocjenjivanja odr?at ?e se u petak 26. travnja s po?etkom u 17 sati iza sokolane u Zlataru.

Uz bogat zabavni program u sklopu obilje?avanja Dana Grada Zlatara za vinare i goste ?e biti prire?ena degustacija vina i prigodna zakuska.

Vinarijada 2013. - Ocjenjivanje
(10.4.2013.)

Organizacijski odbor ovogodi?nje VINARIJADE prikupio je u nedjelju 7. travnja 98 uzoraka vina za ocjenjivanje. Od 9 do 13 sati zbog navale zainteresiranih vinara u nekada?njoj vinariji u Vara?dinskoj ulici u Zlataru na?lo se vrlo malo vremena za predah.

Galerija slika

Sljede?ih dana vina su sortirana i pripremljena za serviranje komisiji koja se sastala u srijedu, 10. travnja 2013. Ve? tradicionalno predsjedavao je enolog, dipl. ing. agr. Zdenko Ivankovi? s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, a sudjelovalo je jo? dvoje profesionalaca, tako?er enolozi i agronomi: Jasminka ?a?ko i Goran Marmeli?. S na?e strane u komisiji su bili Dubravko ?erjavi?, provjereni kadar i mlada snaga, Danijel Benkovi?.

frgergfe   erfer
da

REZULTATI.

Dodijeljeno je 7 zlatnih, 43 srebrne, 31 bron?ana diploma i 14 priznjanja. Tri vina ostala su neocijenjena zbog nedostatka kvalitete. Na dru?enju poslije ocjenjivanja Predsjenik komisije obratio se nazo?nima prigodnim rije?ima, a skup je pozdravio i aktualni gradona?elnik dr. sc. Miroslav Kopjar, kao i kandidat za gradona?elika, ujedno i doma?in ocjenjivanja Jurica Bizjak, obojica ?lanovi Udruge.

erfer   frgergfe
das
Ponuda osiguranje
(23.2.2013.)

Ponuda za osiguranje TRIGLAV.

Informativan izra?un za GRO??E.

Ku?anje vina
(22.2.2013.)

U petak, 22. velja?e u plavoj sali biv?eg hotela ?Ivan?ica? u Zlataru odr?ano je drugo ku?anje vina iz berbe 2012. Go??a - suradnica bila je Mirela Osre?ak dipl. ing. agronomije, vi?a stru?na suradnica na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.

Galerija slika

Pedesetak vinara donijelo je vi?e od 80 uzoraka vina. U odnosu na prvo ku?anje iz studenoga 2012. vina su ve? bila selektirana, pa je stoga otkriveno i znatno manje mana. Svega jedno vino imalo je sumporovodik, na dva je primije?ena oksidacija, a kod 5 - 6 vina bilo je pojave povi?enih hlapljivih kiselina.

Prema rije?ima Mirele Osre?ak vina su solidna i imaju ?anse za dobre ocjene na natjecanjima. Neka od njih trebalo bi prije ocjenjivanja izbistriti ili profiltrirati.

Ku?anje vina
(17.2.2013.)

U petak 22. velja?e 2013. organiziramo drugo ku?anje vina ove sezone, zadnje prije ocjenjivanja na VINARIJADI. Mjesto odr?avanja je ?plava sala? biv?eg hotela ?Ivan?ica? u Zlataru.

Po?etak u 18 sati. Gost - savjetnik je Mirela Osre?ak dipl. ing. agronomije, vi?i stru?ni suradnik na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Molimo vinare da kod ku?e obilje?e uzorke.

Vincekovo i skup?tina
(19.1.2013.)

U nekada?njoj zadru?noj vinariji, danas Vila MIA u Vara?dinskoj ulici u Zlataru odr?ano je u subotu 19. sije?nja ovogodi?nje Vincekovo i redovna godi?nja Skup?tina Udruge za 2012. godinu. Prvotna zamisao je bila da se Vincekovo obilje?i na Vargovom brijegu kod kleti vlasnika Vile MIE Jurice Bizjaka, me?utim vremenske prilike to nisu dopustile. Zbog obilnog snijega napadalog prija?njih dana prilazi klijeti nisu bili prohodni.

Galerija slika

Stoga su se oba doga?aja odr?ala na istoj lokaciji, a umjesto vinograda poslu?ila je brajda na parkirali?tu koju je doma?in uz asistenciju predsjednika Udruge Ede Orsaga, ?lanice Ankice Ku?tovi? i prigodnu rije? predsjednika Nadzornog odbora Jure Sremca simboli?no orezao te okitio kobasicama i zalio vinom sa ?eljama za dobar urod gro??a. Nakon toga prisutne je po?astio kuhanim kobasicama i kuhanim vinom.

Potom je odr?ana sjednica Skup?tine. Predsjednik Udruge prokomentirao je rezultate poslovanja osvrnuv?i se na to da je prora?un ostvaren gotovo isklju?ivo od vlastitih prihoda, te da su tro?kovi smanjeni zhvaljuju?i zalaganju ve?ine ?lanova Udruge i dobroj organizaciji. Plan aktivnosti ostaje na razini 2012., a financijski plan je ne?to manji od lanjskog. Sva izvje??a i planovi usvojeni su jednoglasno i bez rasprave. Prema izvje??u predsjednika Nadzornog odbora isti nije imao primjedbi na poslovanje. Nazo?nima se prigodnim rije?ima obratio gradona?enik dr.sc. Miroslav Kopjar koji je i sam ?lan Udruge.

frgergfe   erfer
da

Poslije Skup?tine poslu?en je vojni?ki grah iz kotla na?eg ?lana i renomiranog majstora kuhinje Franje Mikulca. Naravno da je za potro?nju kalorija trebalo i razgibavanje koje se u takvim prilikama najbolje prakticira uz doma?u glazbu i plesne korake.

PBudu?i da je na televiziji bio prijenos utakmice hrvatske rukometne reprezentacije, sportski nastrojen dio ?lanstva povukao se ranije ku?ama, a manji dio dru?va na poziv na?eg ?lana Josipa Posari?a, vlasnika OPG-a Posari? preselio se u pratnji glazbenika k njemu na zlatarski Puljek gdje je dru?enje nastavljeno do kasnih no?nih sati.

erfer   frgergfe
das
Izlet
(25.11.2012.)

U subotu 1. studenoga organiziramo jednodnevni izlet u Sveti Ivan Zelinu. Program obuhva?a prijevoz autobusom, doru?ak, obilazak vinograda s dvije degustacije u vinarijama i kompletan ru?ak. Cijena po osobi: 180 kuna.

Polazak iz Zlatara u 8 sati. Prijave do utorka 27. studenoga kod Tajnice na 098 95 45 625 ili 049 466 285.

Ku?anje vina
(23.11.2012.)

Prvo ovogodi?nje ku?anje vina odr?alo se u petak 23.11. u Plavoj sali biv?eg hotela "Ivan?ica". Vina je ku?ao na? stalni suradnik i prijatelj udruge dipl. ing. Zdenko Ivankovi?, a ku?anje je obilje?eno velikim odazivom i velikim brojem pohvala, te malim brojem vina koja su pokazala mane. Tek se ponegdje na?ao prigovor na pojavu sumporovodika, hlapljivih kiselina i mutno?a u vinu, no ve?ina tih vinara je dobro prihvalilo savjete kako ispraviti pogre?ke koje su nastale u podrumarenju.

Galerija slika

Za razliku od pro?le godine koja je tako?er bila su?na i obilje?ena visokim alkoholima ove su godine vinari pou?eni problemima koji su se pojavljivali pro?le godine u glavnom prije brali gro??e te su se izbjegli visoki ostaci ?e?era i alkoholi. Kao jo? jedno obilje?je su?ne godine gospodin Ivankovi? je ozna?io nedostatak aromati?nosti kod sortnih vina.U glavnom najbolje komentare pokupile gra?evine te mje?ana vina.

Nakon ku?anja dru?enje je nastavljeno uz ve? uobi?ajenu zakusku, na kojoj nam se pridru?io i gost te podijelio jo? nekoliko individualnih savijeta vinarima.

frgergfe   erfer
da
ARHIVA